نمایشگاه بین المللی

 گروه صنعتی قائم در هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی سال 1397

نمایشگاه بین المللی

 گروه صنعتی قائم در هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی سال 1396